แผนที่แสดงกิจกรรมและชมรมต่างๆ รวมถึงร้านอาหาร ที่มีในสวนลุมพินี
การบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสวนลุมฯสวนสุขภาพ สถานะการเข้าร่วมโครงการย่อย
โปรแกรมคำนวนค่าพลังงานออนไลน์ ที่ใช้ไปจากกิจกรรมการออกกำลังกายภายในสวนลุมพินี
โปรแกรมคำนวนค่าพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายแบบออนไลน์ เพื่อกำหนดการลดหรือควบคุมน้ำหนัก