ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาคาร อปร. ชั้น 6 ห้อง 605/2 ที่อยู่ 1873 ถนนพระราม4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

 

โทรศัพท์ 02-256-4000 ต่อ 3540

 

Fax.02-256-4292

 

e-mail: mdcuhealth@gmail.com